Agnieszka Radzimska–Kowalik – Prezes Fundacji – koordynatorka projektów społecznych o łącznym budżecie ponad 30 mln PLN koordynatorka projektów FIO oraz realizowanych w ramach zadań zleconych. Trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, absolwentka Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, Studium Kierowników Projektów Europejskich ARP, Studiów Podyplomowych w zakresie Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich ARG, Magister Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadziła szkolenia dla pomorskich NGO m.in. z zakresu procesu planowania projektów oraz warsztaty dla młodzieży rozwijające kompetencje z autoprezentacji i skutecznego porozumiewania się oraz technik debatowania. Jest współautorem książki „Wykorzystaj przetarte szlaki ekonomii społecznej” oraz redaktorem i wydawcą „Kulinarne skarby Przezmarka”, „Bajka Edukacyjna”. Prowadziła zajęcia dla dzieci – „Warsztaty dziennikarskie”, „Bajkowa podróż po Europie” oraz „Jak powstaje książka”. – w projekcie będzie koordynatorem projektu.

Mariusz Kowalik – Wiceprezes Fundacji, od 2006 koordynator projektów unijnych w komponencie regionalnym oraz krajowym, koordynator inicjatyw lokalnych, prezes Towarzystwa Debat Obywatelskich, rzecznik PRDPP, specjalista ds. mediów społecznościach Fundacji RC, wiceprezes Pomorskiej Sieci COP – w projekcie będzie odpowiedzialny m.in. za koordynację konferencji oraz za upowszechnienie projektu w sieci www oraz kampanie w mediach społecznościowych.

Włodzimierz Gaziński – księgowy fundacji – posiadający kilkunastoletnie doświadczenie samodzielnego głównego księgowego, rozliczał wszystkie dotychczasowe projekty fundacji – w projekcie odpowiedzialny za sprawy finansowo-księgowe. Zakres obowiązków: współpraca z Koordynatorem Projektu, rozliczenia z ZUS/US, opisywanie faktur i innych dowodów księgowych w powiązaniu z zatwierdzonym do realizacji harmonogramem kosztowym i czasowym projektu, przekazywanie dokumentów księgowych do podpisu upoważnionym osobom, kopiowanie dokumentów księgowych, rejestrowanie i analizowanie stanu środków pieniężnych projektu, przygotowywanie wszelkich sprawozdań, raportów i analiz księgowo-finansowych na potrzeby koordynatora projektu

Zespół ekspertów:

– Zbigniew Kowalczyk – wykształcenie wyższe z tytułem magistra o kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Policjant z 25 – letnim stażem. 15 lat doświadczenia w zakresie pracy z osobami nieletnimi, środowiskami z niedostosowaniem społecznym. Asystent rodzin ze środowisk alkoholowych uwikłanych w przemoc. Wieloletni szkoleniowiec, twórca procedur policyjnych i poza policyjnych. Członek zespołów miejskich w sprawach społecznych. Brał udział w opracowywaniu strategii społecznych różnego rodzajów programów profilaktycznych.

– Dobrawa Spisak – wykształcenie wyższe. Z zawodu funkcjonariusz policji, zajmujący się problematyką nieletnich. W ramach kompetencji prowadzi postępowania w sprawach nieletnich o czyny karalne, ale również realizuje zadania z zakresu profilaktyki społecznej. Jej punktem zainteresowań jest cyberprzestępczość.

– mgr Radosław Nowak – pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, szkoleniowiec oraz członek zarządu głównego Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, kierownik działu profilaktyki w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, opiekun stażystów w ramach szkolenia specjalistycznego na specjalistę terapii uzależnień, 25 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, autor, współtwórca oraz realizator wielu programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zarówno krajowych jak i europejskich, profilaktycznych kampanii społecznych, konferencji oraz szkoleń. Członek oraz przewodniczący Zespołu ds. Profilaktyki w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku.

– Onno Hansen – Staszyński – Szkoleniowiec, ekspert, współautor koncepcji “Pokolenie (F) fragmentacji”. Magister nauk politycznych. Zajmuje się m.in. rozwijaniem umiejętności digitalnych oraz refleksji młodzieży online szczególnie zagrożonej wykluczeniem. Był (współ)autorem i partnerem w europejskich projektach m.in.: IDentifEYE, Dynamic Identity, Web2Learn, Talking about Taboos. Jest współautorem w polskich projektach m.in. Obywatel Solidarność, akademia dynamiczna Tożsamość i Jak pracować profilaktycznie z dzieckiem w wieku 13 do 15 lat. Był doradcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. edukacji medialnej. Certyfikat: „Oddziaływać skutecznie – zasady tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych w środowisku szkolnym (Stowarzyszenie Monar). Publikuje na platformie online: Frankwatching. Od 1998 lat bada społeczne formy technologii i technologiczne potrzeby społeczeństwa. Prezes Zarządu Fundacji Ezzev

– Beata Staszyńska – Hansen – Szkoleniowiec, ekspert, współautor koncepcji “Pokolenie (F) fragmentacji”. Magister sztuki – reżyserka i producentka. Absolwentka PWSFTViT im.L.Schillera w Łodzi. Tworzy narzędzia edukacyjne, programy warsztatów i prowadzi zajęcia szkolne i pozalekcyjne dla dorosłych, młodzieży i dzieci dotyczące rozwoju osobowościowego, budowania relacji, komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa, prywatności i autoprezentacji w Internecie. Pracuje z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Wspólnie z holenderskim partnerem (Fundacją Ezzev) tworzą innowacyjne narzędzia edukacyjne i wychowawcze. Była ekspertem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. Animacji i edukacji kulturalnej. (Współ)autorka polskich projektów: Jak pracować profilaktycznie z dzieckiem w wieku 13 do 15 lat, akademia dynamiczna Tożsamość, (Współ)autorka 5 książek edukacyjnych, publicystka na temat komunikacji i młodzieży, (współ)autorka eksperymentów społecznych z młodzieżą. Certyfikat: „Oddziaływać skutecznie zasady tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych w środowisku szkolnym (Stowarzyszenie Monar). Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project.

– Danuta Radzimska – edukatorka Fundacji Mikroakademia, emerytowana nauczycielka, pedagog. Przez 10 lat pełniła funkcję komendantki hufca ZHP. Współpracuje z Fundacją przy realizacji projektów edukacyjnych, m.in. przy tworzeniu konspektów zajęć z ekologii, poszanowania prawa, samorządności, tolerancji; podczas spotkań z pedagogami; a także od 2015 roku jako juror w turnieju debat oksfordzkich dla szkół średnich, kierownik ds. pedagogicznych obozu dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (głównie z problemami alkoholowymi), współautor programu wychowawczo-edukacyjnego pracy z dziećmi z gmin województwa zachodniopomorskiego.

Pozostała kadra projektu:

– nauczyciele ze szkół biorących udział w projekcie – będą opiekunami grup seminaryjnych oraz merytorycznym i pedagogicznym wsparciem dla uczniów w przygotowaniach do seminariów szkolnych.